viktiga årtal

 1908
Drottning Victoria, som på många sätt visar sitt speciella intresse för örlogsflottans folk och sjöförsvaret, leder ett sammanträde den 27 oktober då stadgar antas för stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem. En styrelse med stationsbefälhavaren amiral Louis Palander af Vega i spetsen tillsätts och generalkonsul Axel Johnson, som tidigare under året anonymt ställt donationer på sammanlagt 100.000 kronor till förfogande, ingår i den första styrelsen. Den 18 december samma år invigs de första lokalerna vid den Fersenska terrassen intill Grand Hotell i kungaparets närvaro. Flottans värnpliktiga erbjuds tidsfördriv med spel, tidningar och enklare förtäring mm för en symbolisk medlemsavgift.

1914
Första världskriget bryter ut. DVÖ flitigt besökt.

1916
Generalkonsul Axel Ax:son Johnson donerar 100.000 kronor till ett "eget hus på egen grund".

1925
Svenska teatern på Teatergatan 3 brinner.

1929
Örlogshemmet flyttar till nya lokaler vid Lantmäteribacken/Västra Trädgårdsgatan vid Kungsträdgården.

1930
Drottning Victoria avlider i Rom och efterträds som hemmets beskyddarinna av kronprinsessan Louise.

1934
Verksamheten hotad.

1939
Andra världskriget bryter ut och den förstärkta försvarsberedskapen ställer stora krav på förläggningsmöjligheter.
Flottans permittentförläggning på Tjärhovsg. 11 öppnas för vpl från Flottan och Flottans signalstationer samt för KA personal. Dock ej för sjömän från stockholmsbaserade fartyg.

1941
Lottornas Marinhem på Linnégatan 55 börjar verksamheten den 17 november.

1942
Permittenter som går brandvakt på sta'n är utan tvekan en mindre behaglig syn och dåvarande BAO, Befälhavande amiralen i Ostkustens marindistrikt, amiral Claes Lindström och CÖSS, chefen Örlogsstation Stockholm, kommendör Wahlström tar på nyåret 1942 initiativet till en örlogshemskommitté i avsikt att insamla erforderliga medel för att inköpa en lämplig fastighet där örlogsflottan sjömän kan få nattvila.

1943
Traditionell julfest med bidrag från Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, generalkonsul Axel Ax:son Johnson samt HKH Kronprinsessan. Totalt 265 sjömän varav 50 av handelsflottans sjömän från Sjömansinstitutet deltar.
F d Hotel Atlantic på Teatergatan 3 på Blasieholmen inköps den 1 juli för 1.020 000 kr.
Den 29 december stängs Marinhemmet som marinlottorna drivit på Linnégatan och verksamheten flyttar över till det nya örlogshemmet där man planerar att snart kunna erbjuda närmare 230 sängplatser.

1944
Drottning Victorias Örlogshem öppnas igen den 8 februari. Under det första året övernattar drygt 35.000 sjömän. Bottenvåningen iordningställs som marketenteri- och samlingslokal.

1945
Verksamheten vid Kungsträdgården upphör. HKH Kronprinsessan Louise besöker de nya lokalerna. Invigningsfest för manskapet.
Toppnotering för övernattningar: 47.000 st.

1946
Oljeeldning införs. Ett särskilt studierum iordningställs för eleverna på underbefälsskolan. Stockholms marinlottakår bjuder även i år på en uppskattad julfest den 1 jan., då "julen dansas ut".
12 juni ges middag för franska matroser från kryssaren Terrible.
Donation från inspektören för Kustartilleriet på 1000 kr till biblioteket. Åtföljt av ett brev vittnande om den stora uppskattning hemmet röner.

1949
Portierlogen flyttas till motsatt sida vilket ger utrymme för ett tvättnedkast.

1950
Dricksvattenfontän installeras utanför markan.

1951
Svårt att få tag i bra personal. Markan går inte ihop.

1952
Den 1 juli höjs priserna för övernattande vpl ur Marinen från 1,50 till 1,75 kr och för vpl från övriga försvarsgrenar från 2 kr till 2:50 kr. På Valborgsmässoafton upptäcker 2. kl sjömannen Boström att det brinner i ett hotellrum och lyckas släcka elden. Belönas med 50 kr.

1953
Varmvatten i samtliga tvättrum. Stockholms marinlottakår, som varit hyresgäster sedan starten, flyttar.

1955
Hotellbeläggningen, som efter rekordåret 1945 sjunkit kraftigt, har sakta men säkert ökat och uppgår 1955 till nästan 40.000

1956
Konstnären och f.d. högbåtsmannen Ragnar Kempe utför en väggmålning i marketenteriet.

1957
Antalet nattgäster sedan 1944 överstiger en halv miljon. Örlogshemmet får sin första TV-apparat.

1958
Den 18 december celebreras DVÖ 50 år i närvaro av stiftelsens höga beskyddarinna HKH Drottning Louise.

1959
Logiavgifterna höjs för Marinens underbefäl och vpl från 1:75 till 2 kr per natt och sängplats.

1961
Automater för smörgåsar och drycker installeras.
Hotellbeläggningen minskar - flera vpl reser hem med egen bil över veckosluten.

1963
Tobaksautomat installeras.

1965
Drottning Louise, Örlogshemmets höga beskyddarinna, avlider och efterträds av HKH Prinsessan Sibylla.

1968
Övergången till en lättare flotta medför minskad sjögående personal då de stora fartygen utgår ur Kustflottan.

1969
Örlogsvarvet i Stockholm stängs och medför en märkbar nedgång i besöksfrekvensen på DVÖ. Från den 1 november får även personal ur Arme'n och Flygvapnet utnyttja DVÖ.

1970
Hotellbeläggningen ökar.

1971
Restaurangavdelningen rustas upp. Kvällsservering ersätts av automater.
Upprustningen av fastigheten fortsätter. Även civila gäster tas emot under veckosluten.

1972
TV med kanal 2 införskaffas. HKH Prinsessan Sibylla avlider och efterträds av HKH Prinsessan Christina.

1974
De f.d. marketenterilokalerna hyrs av musik- och dansrestaurangen Atlantic.

1978
Ett konferensrum iordningställs på plan 5.

1980
Hotellbeläggningen är tillfredsställande och priserna höjs för alla utom de vpl. som betalar 20 kr per natt. Ej försvarsanknutna gäster betalar i enkelrum 100 kr per natt.

1983
75 årsjubileet firas den 21 september i närvaro av ett flertal gäster samt HKH Prinsessan Christina.
Avtal tecknas med Musikcafé Atlantic för fem år.

1984
Fasaden renoveras. Samtliga elledningar byts ut.

1989
Atlantics nya ägare planerar en ombyggnad för ca 7 milj. kr till restaurang
COMMEDIA dell' ARTE" men går i konkurs och konkursboet köps av Hasse Wallman.

1991
Kontrakt skrivs med Hasse Wallman.

2000
Hotellbeläggningen, som minskat stadigt, ökar igen.

2001
Kgl. Krigsvetenskapsakademien samt Allmänna Försvarsföreningen flyttar in.

2004
Hotelldelen ökas till 45 rum med dusch. KÖMS flyttar in.

2006
Stockholms Marinlottakår flyttar in på plan 1.

2008
100-årsjubileum.