Historia

Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem i Stockholm firar i år 110-års jubileum.

Den 27 oktober 1908 framlades för Drottning Victoria ett förslag till stadgar för det blivande Örlogshemmet, vilket hon påtecknade med "Gillas". Förslaget till stadgar var resultatet av en kommitté vars tillkomst Drottningen tagit initiativ till. Ordförande i kommittén var dåvarande örlogsstationsbefälhavaren i Stockholm, amiral Louis Palander af Vega. Drottningen som på mångahanda sätt visat flottan och dess folk sitt särskilda intresse nedlade personligen mycket arbete i samband med Örlogshemmets tillkomst. Genom frikostiga donationer kunde Örlogshemmets tillkomst ekonomiskt tillförsäkras. 

Som framgår av stadgarna är stiftelsens ändamål att i första hand bereda totalförsvarspliktiga i tjänst en hemtrevlig tillflyktsort med servering och inkvartering till förmånliga priser, varvid totalförsvarspliktiga i marinen äger företräde. Försvarsanställda erhåller också möjlighet till inkvartering till förmånliga priser. 

Örlogshemmet erbjuder även möjligheter till konferens till förmånliga priser för försvarsanknutna verksamheter.
Anledningen till Stiftelsens uppkomst var värnpliktssystemets införande i Sverige 1901. Ett stort antal unga män inkallades för grundutbildning i Krigsmakten på ett stort antal orter (garnisonsorter) runt om i Sverige. För att bereda dessa värnpliktiga möjlighet till meningsfull och trivsam verksamhet på fritiden tillkom de så kallade soldathemmen som idag finns i varje garnison. Där kan soldaterna läsa, spela olika spel och dylikt, delta i undervisning osv. Soldathemmen sammanhålls centralt av Svenska Soldathemsförbundet -. SSHF - och verksamheten som vilar på kyrklig grund bedrivs med statsbidrag.
För Marinens –Örlogsflottans och Kustartilleriets värnpliktiga var situationen annorlunda. För tjänstgörande ombord i fartyg och i kustbefästningar fanns inga soldathem att tillgå utan det fanns behov av att under fritiden komma till storstaden för rekreation och återhämtning.

Det finns en likhet med handelsflottans sjömän som kommer i hamn, att som alternativ till nöjesliv med barer och dylikt, finns i många hamnar i Sverige och utomlands sjömanskyrkor numera Svenska Kyrkan i utlandet -SKUT - som erbjuder likartade möjligheter som soldathemmen och Örlogshemmet.
Örlogshemmet erbjuder idag liksom tidigare över åren pliktiga övernattning till priset av en dagspenning f. n. 150 kr. Frukosten värd 100 kr bjuder örlogshemmet på.

Stiftelsen var under många år beroende av donationer och bidrag för driften och ekonomin har stundtals varit bräcklig. Genom en frikostig donation av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson och ett statligt anslag kunde Stiftelsens nuvarande fastighet på Teatergatan 3 förvärvas 1943.
Fastighetsinnehavet gör att möjligheterna till inkvartering till förmånliga priser för pliktiga och försvarsanställda är säkrat och behovet av donationer och bidrag har upphört genom att lokaluthyrning och hotellverksamheten skapar ett ekonomiskt oberoende. 

Stiftelsens fastighet används till huvuddel i stiftelsens allmännyttiga verksamhet där förutom inkvartering av pliktiga och försvarsanställda även lokaluthyrning sker till försvarsanknutna organisationer som Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Allmänna Försvarsföreningen, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund,  Stockholms Lottakårer, Flottans Män Riksförbundet och Lokalföreningen i Stockholm, mfl.

Stiftelsens fastighet renoveras över tiden i den mån ekonomin tillåter.

Stiftelsen sköts av en styrelse med Chefen för 4 sjöstridsflottiljen som ordförande, idag Kommendör  Fredrik Palmqvist med VD Ulf Edman. 

Stiftelsen står under överinseende av Huvudmännen vars ordförande är Marinbaschefen, idag Kommendör Erik Andersson.

 

Ulf Edman/VD

Pansarskeppet Drottning Victoria
Klicka för historik